Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych implementująca Dyrektywę 2019/1151 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz. Urz. UE L 186/80 z 11.07.2019 r.) oraz Dyrektywę 2019/2121 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (Dz. Urz. UE L 321/1 z 12.12.2019 r.).

 

Czego dotyczy?

Zmienia przepisy dotyczące reorganizacji spółek, zarówno na poziomie lokalnym, jak i transgranicznym:

 

Co się zmienia?

zwój1. Nowy rodzaj podziału krajowego: podział przez wyodrębnienie

Dotychczas wydzielenie części majątku spółki istniejącej było możliwe jedynie poprzez przeniesienie go do istniejącej lub nowo zawiązanej spółki (spółek), a wspólnicy spółki dzielonej dostawali udziały w spółce przejmującej (podział przez wydzielenie).

Obecnie w ramach podziału przez wyodrębnienie podział spółki może nastąpić przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej do istniejącej lub nowo zawiązanej spółki (spółek), przy czym udziały w spółce przejmującej są przyznawane spółce dzielonej, a nie wspólnikom spółki dzielonej, jak w przypadku podziału przez wydzielenie.

Do podziału przez wyodrębnienie zastosowanie ma zasada sukcesji uniwersalnej, co oznacza, że z dniem wyodrębnienia spółka przejmująca wstępuje, co do zasady, w prawa i obowiązki spółki dzielonej, które zostały przeniesione na spółkę przejmującą w wyniku podziału przez wyodrębnienie.

Możliwe są również uproszczenia procesu, np. brak obowiązku badania planu podziału przez biegłego lub brak obowiązku sporządzania sprawozdań dla celów podziału.

 

2. Nowy rodzaj połączenia krajowego: uproszczone połączenie bez przyznawania udziałów okrąg

Połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej

w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały (akcje)

w łączących się spółkach albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały (akcje) w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach.

Z dniem połączenia (tj. wpisu połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym) wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

Proces połączenia jest uproszczony: (i) zredukowana treść planu połączenia, (ii) plan połączenia nie podlega badaniu biegłego rewidenta oraz nie wymaga sporządzania opinii z takiego badania, (iii) w odniesieniu do spółki przejmowanej nie sporządza się sprawozdania uzasadniającego połączenie oraz nie podejmuje się uchwały w sprawie połączenia.

 

3. Spółka komandytowo-akcyjna jako spółka przejmująca lub spółka dzielona biurko

Dotychczas tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna mogły być spółkami przejmującymi w procesach połączenia lub spółkami dzielonymi w procesach podziału.

Obecnie nowelizacja rozszerza powyższe grono o spółkę komandytowo-akcyjną, która również może być spółką przejmującą w procesie połączenia lub spółką dzieloną w procesie podziału.

 

4. Nowy rodzaj reorganizacji międzynarodowej: przekształcenie transgraniczne

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna może przekształcić się w spółkę zagraniczną podlegającą przepisom państwa członkowskiego UE lub EOG, np. w niemiecką spółkę Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) lub niderlandzką spółkę naamloze vennootschap (NV).

Efektem transgranicznego przekształcenia będzie przeniesienie siedziby spółki znajdującej się na terenie Polski do innego państwa członkowskiego oraz zmiana jej formy prawnej na zagraniczną, przy jednoczesnym zachowaniu swojej osobowości prawnej.

Procedura jest dwuetapowa: (i) etap lokalny – obejmujący wydanie zaświadczenia o zgodności procesu przekształcenia transgranicznego z prawem polskim (lub odmowę jego wydania) oraz (ii) etap zagraniczny – rejestracja przekształcenia w państwie siedziby spółki przekształconej.

Wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności procesu przekształcenia z prawem polskim, spółka polska musi złożyć wniosek do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii w sprawie przeciwdziałania nadużyciom w zakresie operacji transgranicznych (patrz: sekcja „W jaki sposób wpływa na sferę podatkową?” poniżej).

Sąd wyda zaświadczenie o zgodności procesu przekształcenia transgranicznego z prawem polskim w terminie 3 miesięcy od dnia złożeniu wniosku, chyba że stwierdzi, że przekształcenie transgraniczne służy nadużyciu, naruszeniu lub obejściu prawa.

Od dnia rejestracji przekształcenia transgranicznego przez sąd zagraniczny, spółce przekształconej (spółce zagranicznej) przysługują odpowiednio prawa i obowiązki spółki przekształcanej (spółki polskiej).

W przekształceniu transgranicznym nie może uczestniczyć spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej, działająca na zasadzie dywersyfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestnictwa są na żądanie ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tej spółki.

 

5. Nowy rodzaj reorganizacji międzynarodowej: podział transgraniczny

Podział transgraniczny może zostać dokonany przez przeniesienie części lub całości majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną lub spółki nowo zawiązane z siedzibą w innym państwie UE lub EOG (w przypadku więcej niż jednej spółki, spółki nowo zawiązane mogą być inkorporowane w różnych państwach z UE lub EOG). Nie jest możliwe przeniesienie części lub całości majątku spółki dzielonej na spółkę lub spółki już istniejące.

Podział może być dokonany w każdej z dotychczas istniejących form krajowych, poszerzonych nową formę podziału, tj. podział przez wyodrębnienie.

Procedura jest dwuetapowa: (i) etap lokalny – obejmujący wydanie zaświadczenia o zgodności podziału transgranicznego z prawem polskim (lub odmowę jego wydania) oraz (ii) etap zagraniczny – rejestracja podziału w odniesieniu do każdej ze spółek nowo zawiązanych w państwach siedzib tych spółek.

Wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności procesu przekształcenia z prawem polskim, spółka polska musi złożyć wniosek do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii w sprawie przeciwdziałania nadużyciom w zakresie operacji transgranicznych (patrz: sekcja „W jaki sposób wpływa na sferę podatkową?” poniżej).

Sąd wyda zaświadczenie o zgodności procesu podziału transgranicznego z prawem polskim w terminie 3 miesięcy od dnia złożeniu wniosku, chyba że stwierdzi, że podział transgraniczny służy nadużyciu, naruszeniu lub obejściu prawa.

W podziale transgranicznym nie może uczestniczyć spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej, działająca na zasadzie dywersyfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestnictwa są na żądanie ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tej spółki.

 

6. Zmiany w procedurze połączenia transgranicznego kartka

Wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności procesu przekształcenia z prawem polskim spółka polska musi złożyć wniosek do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii w sprawie przeciwdziałania nadużyciom w zakresie operacji transgranicznych (patrz: sekcja „W jaki sposób wpływa na sferę podatkową?” poniżej).

Sąd wyda zaświadczenie o zgodności procesu połączenia transgranicznego z prawem polskim w terminie 3 miesięcy od dnia złożeniu wniosku, chyba że stwierdzi, że połączenie transgraniczne służy nadużyciu, naruszeniu lub obejściu prawa.

Jeżeli sąd rejestrowy ma poważne wątpliwości wskazujące na to, że podział lub połączenie transgraniczne służy nadużyciu, naruszeniu lub obejściu prawa, może zwrócić się o opinię do właściwych organów w celu zbadania określonego zakresu działalności spółki lub zasięgnąć opinii biegłego.

W miejsce obowiązku publikacji planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wprowadzono obowiązek złożenia planu połączenia do sądu rejestrowego. Aktualna pozostaje alternatywa w postaci ogłoszenia planu połączenia wraz z innymi dokumentami na stronie www łączących się spółek.

Zwiększono mechanizmy ochrony praw pracowników, wierzycieli oraz wspólników w związku z przeprowadzanymi procesami reorganizacyjnymi. W szczególności będą oni uprawnieni do zgłaszania uwag do planu połączenia transgranicznego, a spółki uczestniczące w połączeniu będą zobowiązane do wskazania strony internetowej, na której ww. podmioty będą mogły zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia. Zarządy łączących się spółek będą zobligowane do sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie zarówno dla wspólników, jak i pracowników (obecnie taki obowiązek istnieje tylko w odniesieniu do wspólników). Spółka może zdecydować o sporządzeniu dwóch odrębnych dokumentów. Sprawozdanie uzasadniające połączenie nie jest wymagane dla pracowników, gdy łącząca się spółka i jej spółki zależne nie zatrudniają pracowników innych niż pracownicy wchodzący w skład zarządu łączącej się spółki. Możliwość zrzeczenia się sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie dla wspólników pozostaje utrzymana.

Wydłużono łączny minimalny okres dwukrotnego zawiadomienia wspólników z zawiadomień wspólników z 4 do 6 tygodni. Pierwsze zawiadomienie musi nastąpić nie później niż na sześć tygodni przed datą zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia), na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu transgranicznym, a drugiego w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

W połączeniu transgranicznym nie może uczestniczyć spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej, działająca na zasadzie dywersyfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestnictwa są na żądanie ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tej spółki.

 

7. Zwiększona funkcjonalność systemu integracji rejestrów folder

Za pośrednictwem systemu integracji rejestrów umożliwiono polskiemu sądowi rejestrowemu dostęp do dokumentów składanych w zagranicznych rejestrach przez spółki uczestniczące w danym procesie reorganizacji, w szczególności do: planu reorganizacji, opinii biegłego z badania planu reorganizacji lub zaświadczenia o zgodności reorganizacji w zakresie procedury podlegającej danemu prawu. System integracji rejestrów udostępnia odpowiednio zagranicznym sądom rejestrowym dokumenty złożone w ramach polskiego postępowania.

Ponadto usprawniono proces wymiany informacji pomiędzy sądami rejestrowymi z różnych państw w zakresie statusu postępowań dotyczących rejestracji reorganizacji oraz informacji o objęciu danych osób zakazami pełnienia określonych funkcji (np. z uwagi na karalność osoby, która ma być powołana na stanowisko zarządcze).

 

W jaki sposób wpływa na sferę podatkową?

strzałka

Polska spółka uczestnicząca w reorganizacji transgranicznej ma obowiązek uzyskania opinii Szefa KAS w sprawie przeciwdziałania nadużyciom w zakresie operacji transgranicznych. Celem opinii jest ustalenie, czy reorganizacja nie stanowi unikania opodatkowania, albo nie będzie miała negatywnego wpływu na egzekucję należności budżetowych.

strzałka

W tym celu wniosek o wydanie opinii Szefa KAS powinien przedstawiać ekonomiczne lub gospodarcze uzasadnienie czynności oraz skutki podatkowe, w tym spodziewane korzyści podatkowe. Na ich podstawie organ podatkowy dokona oceny, czy przyjęty sposób restrukturyzacji jest z punktu widzenia podatkowego najbardziej naturalnym rozwiązaniem.

strzałka

Termin na wydanie opinii przez Szefa KAS wynosi 1 miesiąc od dnia otrzymania przez niego wniosku, a w uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony do 3 miesięcy. Szef KAS w określonych okolicznościach może odmówić wydania opinii. W praktyce brak opinii uniemożliwia uzyskanie zaświadczenia, a tym samym rejestrację przekształcenia transgranicznego przez sąd rejestrowy.

strzałka

Powyższe terminy na wydanie opinii przez Szefa KAS są instrukcyjne, co oznacza, że ich niedotrzymanie nie rodzi żadnych skutków prawnych. W szczególności, gdy opinia nie została wydana w ww. terminie, nie można domniemywać zgodności reorganizacji z prawem, tak jak ma to miejsce w przypadku występowania do organów podatkowych o interpretację indywidualną.

strzałka

Uprzednie uzyskanie przez podatnika interpretacji indywidualnej lub opinii zabezpieczającej w przedmiocie skutków podatkowych reorganizacji transgranicznej nie zwalnia z obowiązku uzyskania powyższej opinii.

strzałka

Opinia szefa KAS uzyskana w ramach procesu reorganizacji nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych związanych z reorganizacją. Organy podatkowe będą mogły ponownie kontrolować reorganizacje w przyszłości.

strzałka

Opinia Szefa KAS wydana w procesie reorganizacji transgranicznej nie posiada mocy ochronnej w przeciwieństwie do interpretacji indywidualnej lub opinii zabezpieczającej.

 

Co z reorganizacjami w toku?

W przypadku procesów reorganizacyjnych, w których plan reorganizacji (połączenia, połączenia transgranicznego, podziału lub przekształcenia) złożono w sądzie rejestrowym przed 15 września 2023 r., należy stosować przepisy regulujące dany typ reorganizacji sprzed 15 września 2023 r.
Do procesów reorganizacyjnych, w których plan reorganizacji został złożony 15 września 2023 r. lub później, należy stosować nowe przepisy.

 

Jakie znaczenie dla praktyki? 

Zalety

Wady

 


POBIERZ NEWSLETTER 


Przeczytaj również o:


Nasze kompetencje

Pomagamy w planowaniu strategii prawno-podatkowych reorganizacji (lokalne i transgraniczne połączenia, podziały, przekształcenia) oraz transakcji M&A, uwzględniając aspekty operacyjne biznesu.

Przeprowadzamy kompleksowo procesy reorganizacyjne i transakcyjne od strony prawno-podatkowej. Współpracujemy z doradcami z innych obszarów (księgowość, wyceny, itd.), działając względem klienta jako jeden zintegrowany doradca.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w obsłudze i koordynacji projektów lokalnych i transgranicznych (w tym wielopaństwowych), również pod prawem obcym z udziałem zagranicznych doradców z różnych linii biznesowych.

Doradzamy w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz wspieramy klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami.

 

Kontakt

dr Marcin Chomiuk – radca prawny | Partner, Head of Corporate M&A and Commercial

Marcin Lewiński – adwokat | Counsel, Corporate M&A and Commercial

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy | Co-Head of Tax

Michał Jagielski – ekspert podatkowy | Co-Head of Tax