1. Zmiany w raportowaniu transgranicznych schematów podatkowych


1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. poz. 1106). Nakłada ona obowiązek ponownego zaraportowania transgranicznych schematów podatkowych, jeśli pierwszej czynności związanej z ich wdrożeniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., w następujących terminach:

Ponowne raportowanie odbywać się będzie na nowych formularzach dostosowanych do wymogów unijnych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe wzory struktur logicznych (schem) postaci elektronicznej informacji i zawiadomień, które obowiązują od 1 lipca 2020 r.

Numery NSP nadane dotychczas schematom transgranicznym zostały unieważnione z dniem 1 lipca 2020 r.

Wskazane powyżej terminy zostały jednak odroczone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1162):

Przepisy rozporządzenia zawieszają ponadto terminy na raportowanie schematów transgranicznych, które udostępniono, przygotowano do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z ich wdrożeniem pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia 2020 r. Dla tych schematów bieg terminów na raportowanie rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie przedłuża również terminy na złożenie przez korzystającego informacji o wdrożeniu schematu podatkowego (MDR-3). Jeśli korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu lub uzyskiwał z niego korzyść podatkową do 31 grudnia 2020 r., to jest zobowiązany do złożenia MDR-3 do 30 kwietnia 2021 r.


2. Kolejne przedłużenie terminów poboru WHT


Minister Finansów po raz kolejny odroczył stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla płatności przekraczających 2 mln złotych, w odniesieniu do podatników PIT i CIT:

W obu rozporządzeniach termin został przesunięty do 31 grudnia 2020 r. Odroczenie dotyczy samego mechanizmu poboru WHT w odniesieniu do płatności przekraczających rocznie 2 mln złotych na rzecz jednego podatnika. Nie obejmuje natomiast obowiązku dochowania przez płatnika należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania preferencyjnych stawek lub zwolnienia z WHT oraz przy kwalifikowaniu odbiorcy należności jako rzeczywistego beneficjenta (beneficial owner).

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Zasiewska – Doradca podatkowy, Head of Taxes w kancelarii JDP
E: magdalena.zasiewska@jdp-law.pl

Magdalena Zasiewska

Dorota Dąbrowska – Doradca podatkowy, Tax Manager w kancelarii JDP
E: dorota.dabrowska@jdp-law.pl

Dorota Dąbrowska