Kancelaria JDP Drapała & Partners reprezentowała konsorcjum w składzie: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A. oraz Trakcja S.A. w postępowaniu skargowym przez Sądem Okręgowym w Warszawie. W wyniku oddalającego skargę wyroku Sądu, Konsorcjum wykona ponad 6-kilometrowy odcinek torów w ramach 2 nowych linii tramwajowych, kilkanaście przystanków i estakadę, a wszystko w ramach kluczowej dla Olsztyna inwestycji miejskiej. Procedura o udzielenie zamówienia publicznego trwała ponad rok. W toku procedury wybór najkorzystniejszej oferty został dwukrotnie zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie do Sądu Okręgowego, gdzie postępowanie dwukrotnie rozstrzygnięto na korzyść konsorcjum Polimex – Trakcja .

Wyrok jest szczególnie ważny z perspektywy wykonawców chcących ubiegać się o zamówienie publiczne, a którzy pozostają w sporze sądowym z innym zamawiającym.

Kończący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyrok Sądu Okręgowego  podtrzymał w całości wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, w którym Izba podkreśliła, iż nieuzasadnionym jest wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji gdy ten pozostaje w sporze sądowym z innym zamawiającym. Izba podniosła wówczas, że istnienie sporu sądowego miedzy wykonawcą a inwestorem nie daje podstaw do jednoznacznego przyjęcia zaistnienia przesłanki rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, co jest niezbędne do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Konsorcjum Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A., Trakcja S.A. reprezentowali r. pr. Wojciech Merkwa (Counsel kierujący zespołem Zamówień Publicznych), r. pr. Piotr Duma (senior associate), adw. Iwo Franaszczyk (associate) oraz apl. adw. Aleksandra Blukacz (associate).

Legal Business Polska

CEE Legal Matters