Z sukcesem reprezentowaliśmy wykonawcę w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym (sądem zamówień publicznych) w związku z rzadkim postępowaniem w trybie z wolnej ręki dotyczącym aktualizacji kluczowego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oprogramowania podsystemów SCADA oraz EMS Systemu DYSTER.

Krajowa Izba Odwoławcza oraz Sąd Okręgowy w całości przychyliły się do argumentacji kancelarii JDP, uznając, że przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację, a nie zakup nowego systemu, a ponadto, że systemy konkurencji klienta nie stanowią dla zamawiającego rozsądnej alternatywy. Dlatego też zamawiający miał pełne prawo skorzystać z zamówienia z wolnej ręki.

Przede wszystkim, należy podkreślić, że sprawa dotyczyła strategicznego i krytycznego dla Polski (a nawet Europy, z uwagi na połączenie w jedną całość) systemu zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne. Materia, jakiej dotyczyła, była niezwykle skomplikowana. Ponadto, tryb, w jakim zdecydował się zamówienia udzielić zamawiający, jest nietypowy i – z uwagi na wymagające kryteria do spełnienia – rzadki w zastosowaniu. Stanowi on wyjątek w systemie zamówień publicznych, w którym zamawiający decyduje się zrezygnować z konkurencyjnego postępowania. W tej sprawie największym wyzwaniem było przekonanie Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego, że właśnie z takim wyjątkiem, pozwalającym odstąpić od normalnych trybów, mamy do czynienia.

Przy projekcie pracowali dr Łukasz Goniak i Wojciech Merkwa.