Dr Marcin Chomiuk, adw. Adrian Andrychowski i r.pr. Piotr Duma z kancelarii JDP uzyskali prawomocne orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz jednego ze swoich klientów. Ma ono istotne znaczenie w długotrwałym sporze korporacyjnym, toczącym się pomiędzy rzeczywistymi akcjonariuszami oraz podmiotami, które tego statusu nie mają.

Postępowanie dotyczyło odmowy notariusza w przedmiocie wydania protokołu notarialnego mającego dokumentować spotkanie rzekomych akcjonariuszy, które miało mieć walor nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Spotkanie to przyjęło oświadczenia oznaczone jako uchwały spółki w przedmiocie m.in. odwołania członków rady nadzorczej i powołania nowych członków w ich miejsce. Następnie tak rzekomo zmieniony organ miał obrać nowych członków zarządu spółki.

Notariusz odmówił wydania pełnomocnikom klienta JDP, legitymującym się pełnomocnictwem od zarządu uwidocznionego w KRS, wydania ww. protokołu, wskazując że skutkowałoby to wydaniem aktu notarialnego osobom do tego nieuprawnionym, gdyż zdaniem notariusza ujawniony w KRS skład zarządu jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Sąd, uchylając powyższą odmowę, podzielił w całości argumenty przedstawiane w zażaleniu przygotowanym przez pełnomocników. Ponadto wskazał w pisemnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia, że notariusz jest związany domniemaniem prawdziwości danych znajdujących się w rejestrze. Nie był on zatem uprawniony do odmowy wydania aktu notarialnego, bazując jedynie na złożonych oświadczeniach rzekomych akcjonariuszy, gdyż nie był w stanie udowodnić, że stanowią one uchwały spółki, podjęte skutecznie z zastosowaniem trybu i wymogów przewidzianych w statucie spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.