Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności postępowań z zakresu sporów korporacyjnych. W ramach swojej dotychczasowej praktyki brał udział w wielu postępowaniach odnoszących się do zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych, sporów odnośnie do posiadania statusu wspólnika (akcjonariusza) oraz sporów w zakresie prawidłowości reprezentacji spółki przy czynnościach prawnych.

Posiada doświadczenie w sporach post-M&A, gdzie, między innymi, brał udział w postępowaniach z zakresu dochodzenia roszczeń z umowy opcji oraz dochodzenia przez nabywcę odszkodowania za wady nabytego przedsiębiorstwa. Ponadto, wielokrotnie uczestniczył w sprawach karnych oraz postępowaniach opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Wybrane projekty

 • udział w szeregu postępowań sądowych odnoszących się do skarżenia uchwał spółek kapitałowych – m.in.: reprezentacja pozwanej spółki akcyjnej na etapie postępowania zabezpieczającego, jak i w toku postępowania rozpoznawczego odnoszącego się do ważności zwołania oraz przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, gdzie kwestionowano uprawnienie zarządu i akcjonariuszy spółki, którzy brali udział w walnym zgromadzeniu;
 • udział w postępowaniu sądowym, gdzie osoba trzecia względem spółki kapitałowej wniosła o ustalenie, że osoby, od których nabyła nieruchomość, były umocowane do reprezentacji spółki – element sporu korporacyjnego, gdzie osoba trzecia, twierdząc, że jest akcjonariuszem, brała udział w powołaniu członka zarządu, który następnie miał zbyć nieruchomość na jej rzecz;
 • udział w postępowaniach sądowych z zakresu tzw. kradzieży spółek – m.in.: reprezentacja spółki akcyjnej, co do której złożono wniosek o wpis zmian w zakresie składu organu spółki przez osoby twierdzące, że są nowo powołanymi członkami zarządu;
 • reprezentacja spółki wchodzącej skład międzynarodowej grupy zajmującej się specjalistycznymi usługami dotyczącymi nieruchomości w postępowaniu sądowym w zakresie wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego członka zarządu spółki w celu pozyskania dotychczasowych klientów i pracowników spółki dla nowego pracodawcy;
 • udział w postępowaniu sądowym o zapłatę opartą na umowie opcji – reprezentacja międzynarodowej spółki zajmującej się technologiami z zakresu infrastruktury kolejowej w sporze dotyczącym wykorzystania opcji sprzedaży udziałów;
 • udział w postępowaniu sądowym w zakresie nabycia przedsiębiorstwa – reprezentacja międzynarodowej spółki działającej na rynku żywności przy dochodzeniu roszczeń związanych z wadami nabytego przedsiębiorstwa w Polsce;
 • reprezentacja spółki kapitałowej działającej w branży nieruchomości w postępowaniu karnym (przygotowawczym i sądowym) przeciwko byłemu członkowi zarządu spółki, który przywłaszczył należące do spółki mienie o dużej wartości w okresie, gdy sprawował funkcję prezesa zarządu;
 • udział w postępowaniu sądowym odnoszącym się do powództwa konsumenta przeciwko bankowi w przedmiocie zastosowania w umowie kredytu hipotecznego wskaźnika WIBOR – reprezentacja pozwanego banku. W toku postępowania, między innymi, udział w przygotowaniu zażalenia, na skutek którego Sąd II instancji zmienił postanowienie Sądu I instancji o udzieleniu zabezpieczenia i oddalił w całości wniosek o zabezpieczenie.

Kariera zawodowa

 • od 2021 JDP Drapała & Partners
 • 2019-2021 JDP Drapała & Partners, praktyki

Edukacja

 • od 2022 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2016-2021 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski