PKP wniosą aportem nieruchomości kolejowe do zarządcy infrastruktury. Podatki od transakcji zapłacą akcjami. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzami adw. Jakuba Majewskiego i doradcy podatkowego Magdaleny Zasiewskiej do artykułu w Pulsie Biznesu pt. „Akcje PKP PLK trafią do fiskusa” dotyczącego projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP.

„PKP, jak każdy inny podmiot, jest zobowiązane do zapłaty podatków od realizowanych transakcji. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, co do zasady, zapłata podatku następuje w formie polecenia przelewu. Jednocześnie, Ordynacja zawiera upoważnienie dla Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dopuszczenia, w drodze rozporządzenia, zapłaty niektórych podatków papierami wartościowymi, określając szczegółowe zasady stosowania tej formy zapłaty podatku, termin i sposób dokonania zapłaty, rodzaj papieru wartościowego oraz sposób obliczenia jego wartości dla potrzeb zapłaty podatku. Tak więc, zapłata podatku w papierach wartościowych została dopuszczona przez ustawodawcę. Zważywszy jednak potencjalną kwotę podatków od planowanego aportu zapłata podatku od niego akcjami, będąca jednak precedensowym rozwiązaniem, spowoduje, że pieniężne, faktyczne dochody podatkowe będą niższe, gdyż PKP nie wpłaci do kasy urzędu skarbowego gotówki. Byłoby to pewne uprzywilejowanie PKP wobec innych uczestników rynku, którzy od aportu nieruchomości muszą płacić podatki właśnie w gotówce”.

doradca podatkowy Magdalena Zasiewska

„W ustawie o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” już znajdują się zapisy dotyczące wnoszenia aportem linii kolejowych przez PKP do PKP PLK. W uproszczeniu, założeniem było, by PKP zajmowały się zarządzaniem holdingiem, dworcami kolejowymi oraz innymi nieruchomościami. Zarządzanie liniami kolejowymi miało zostać powierzone PKP PLK. W celu realizacji tego założenia, linie kolejowe miały zostać wniesione aportem do PKP PLK. Z różnych przyczyn proces ten postępuje powoli. Jednym z celów nowelizacji jest jego usprawnienie. Według założeń projektu, miałoby to polegać na wnoszeniu aportem linii kolejowej do PKP PLK, a w przypadku działek wymagających podziału geodezyjnego – wniesienie użytkowania wieczystego nieruchomości miałoby nastąpić dopiero po dokonaniu tego podziału. Niestety projekt nowelizacji jest w tym zakresie nieprecyzyjny, co zapewne będzie wywoływać wątpliwości w praktyce […]”.

adw. Jakub Majewski

 

Akcje PKP PLK trafią do fiskusa