Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS uzyskała pierwszy w Polsce prawomocny wyrok zasądzający od akcjonariusza na rzecz innego akcjonariusza naprawienie tzw. szkody giełdowej.

Poniżej analizujemy jak wyrok wpłynie na przyszłość sądownictwa i rynek kapitałowy w Polsce.

Aspekty precedensowe wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 lutego 2019 r.

  • Kwestia obliczania wysokości szkody poniesionej przez akcjonariusza spółki giełdowej (w oparciu o kurs akcji zmienny w czasie). W orzecznictwie sądowym nie były dotychczas rozstrzygane zagadnienia dotyczące relacji między bezprawnym działaniem akcjonariusza spółki giełdowej a jego skutkami polegającymi na powstaniu u innych akcjonariuszy szkody, której wartość obliczana jest w oparciu o parametry zmienne w czasie (zmiana kursu akcji).
  • Istotna w tym procesie była także ocena biznesowych decyzji poszkodowanego akcjonariusza (kiedy sprzedać akcje na giełdzie, jaką strategię sprzedaży przyjąć, w jakich transzach) w kontekście przewidywalności przyszłych zmian kursu akcji i obliczania wysokości poniesionej przez niego szkody.

Wskazówki ogólniejsze co do zachowań inwestorów giełdowych wynikające z tego wyroku

  • Na tle postępowania wyłoniło się także interesujące zagadnienie ewentualnych szkód powstałych u innych akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w postępowaniu sądowym po stronie powodowej (czy mogą dochodzić naprawienia szkody, w jakiej wysokości, etc.).
  • Ponadto z wyroku wywieść można ogólniejsze wskazówki co do właściwych względnie rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą zachowań akcjonariuszy spółek giełdowych:

– akcjonariusze spółek giełdowych powinni dochować profesjonalnej staranności w zakresie wykonywania ciążących na nich ustawowych obowiązków związanych z obrotem giełdowym (np. obowiązku dokonywania wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji). Brak takiej staranności rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pozostałych akcjonariuszy.

– akcjonariusz, który sprzedaje akcje w określonym momencie i z tego wywodzi swoją szkodę wynikającą z różnicy w kursach akcji winien uzasadnić swoją decyzję także od strony biznesowej.

Spółkę, która uzyskała odszkodowanie reprezentowali prof. Przemysław Drapała, partner kierujący praktyką sporów sądowych i arbitrażowych, radca prawny Marcin Chomiuk, partner specjalizujący się w doradztwie transakcyjnym oraz kontraktowym, a także w sporach korporacyjnych oraz Mateusz Jaworski, associate.

Media:

Precedensowy wyrok w sprawie giełdowej (Puls Biznesu, 03.03.2019)

Naprawienie szkody giełdowej – precedensowy wyrok (Rzeczpospolita, 06.03.2019)