Do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne nie jest już konieczne orzeczenie sądu o zasądzeniu odszkodowania na rzecz zamawiającego. Czy zatem nałożenie kary umownej może być zdarzeniem wystarczającym do zastosowania względem wykonawcy sankcji wykluczenia z postępowania?

Minął rok od wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe regulacje ani nie wywróciły systemu zamówień publicznych do góry nogami, ani nie rozwiązały wszystkich jego problemów. Co najmniej jeden przepis wygenerował natomiast nowe, niewystępujące dotychczas bolączki. Chodzi o art. 109 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy, wskazujący przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.

O problemach z wykonaniem umowy w kontekście podstawy wykluczenia z zamówień na łamach „Rzeczpospolitej” pisze r. pr. Wojciech Merkwa.

Problemy z wykonaniem umowy a podstawy wykluczenia z zamówień