Oddalenie wniosku akcjonariusza mniejszościowego o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

Prawnicy z Zespołu Sporów Korporacyjnych, Komercyjnych i Post-M&A kancelarii JDP doprowadzili do ponownego (prawomocnego) oddalenia wniosku akcjonariusza mniejszościowego o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółka publiczna otrzymała żądanie wyznaczenia rewidenta do przeprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę badania działalności spółki przez wysoce wyspecjalizowany podmiot. Kancelaria JDP, reprezentując spółkę od początku postępowania, doprowadziła do oddalenia wniosku na etapie pierwszej instancji. Wnioskodawca złożył jednak zażalenie, dążąc do zmiany orzeczenia.

Dzięki wdrożonej przez prawników strategii i rzeczowej argumentacji Sąd Okręgowy uznał zażalenie za niezasadne i oddalił je w całości pracownie kończąc postępowanie w sprawie. Orzeczenie to pozwoli spółce na niezakłócone prowadzenie działalności operacyjnej oraz zaoszczędzenie niebagatelnego wynagrodzenia rewidenta, które byłoby konieczne do zapłaty przy szeroko oznaczonym zakresie badania.

Sprawę prowadzili: dr Marcin Chomiuk (radca prawny, Partner), Karol Macias (radca prawny, Senior Associate), przy wsparciu Klaudii Olejniczak (aplikanta adwokacka, Associate) i dr. hab. Bogusława Lackorońskiego (radca prawny, Of Counsel).