Zespół Sporów Korporacyjnych / Post-M&A JDP doprowadził do prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na rachunkach bankowych oskarżonego byłego członka zarządu w związku z wyrządzeniem spółce szkody majątkowej w wysokości ponad miliona złotych.

Zespół Sporów Korporacyjnych / Post-M&A kancelarii JDP prowadzi w imieniu spółki z zagranicznym kapitałem postępowanie przeciwko byłemu członkowi zarządu w związku z wyrządzeniem spółce szkody majątkowej. Dopuścił się on szeregu działań krzywdzących, w tym dokonywał przelewów środków z rachunków bankowych spółki na rachunek prywatny, jak również wprowadzał w błąd klientów spółki, wskazując na fakturach swój prywatny rachunek w miejsce rachunku firmowego. Szkoda przekracza milion zł. Postępowanie jest wielowątkowe i skomplikowane. Kancelaria JDP skierowała w imieniu klienta zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a prokuratura podzielając argumenty, skierowała do Sądu akt oskarżenia.

W toku postępowania JDP skutecznie wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie. Sąd podzielił argumentację kancelarii i wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na rachunkach bankowych oskarżonego. W związku ze złożonym zażaleniem sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, który utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Postanowienie jest prawomocne.

Sąd w całości podzielił stanowisko pełnomocników pokrzywdzonego, uznając że bez takiego orzeczenia naprawienie szkody w przyszłości może być znacznie utrudnione. Sąd podkreślił także, że brak zabezpieczenia może naruszyć prawnie chroniony interes pokrzywdzonego i doprowadzić do braku naprawienia szkody w rozsądnym terminie.

W toczącym się postępowaniu karnym JDP dąży do uzyskania pełnego zaspokojenia wyrządzonej klientowi szkody w prawomocnym wyroku. Zabezpieczenie majątkowe stanowi podstawowe narzędzie do tego, by chronić interes pokrzywdzonego i w przyszłości uzyskać zaspokojenie roszczeń, uniemożliwiając podejrzanemu lub oskarżonemu rozporządzenie lub ukrywanie majątku.

Sprawę prowadzili: Adrian Andrychowski (adwokat, Counsel), Arkadiusz Górski (adwokat, Senior Associate) i Tomasz Krawczyk (Associate).