27 maja 2019 r., reprezentując Mosty Łódź S.A., uzyskaliśmy wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi podtrzymujący wyrok sądu I instancji zasądzający od miasta Łódź dla wspomnianego wykonawcy łącznie prawie 32 miliony złotych (w tym odsetki).

Wyrok Sądu Apelacyjnego potwierdził prawo wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia (ponad ryczałt) za roboty dodatkowe i zamienne, związane z odmiennym od określonego w umowie zaprojektowaniem i wykonaniem obiektu budowlanego (wiaduktu kolejowego), co wynikało z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Ten prawomocny wyrok otwiera drogę innym firmom budowlanym realizującym kontrakty w formule „projektuj i buduj” do tego, by w razie konieczności zmiany założonej w ofercie metodologii wykonania powierzonych im robót, firmy te mogły dochodzić z tego tytułu dodatkowych płatności przekraczających umowne wynagrodzenie ryczałtowe. Dotychczas kwestia ta nie była jednoznacznie rozstrzygana w orzecznictwie – mówi radca prawny Andrzej Sokołowski, partner w kancelarii JDP.

Spór dotyczył m.in. budowy jednego z wiaduktów kolejowych w trakcie projektowania i budowy odcinka tzw. Trasy Górnej w Łodzi. Podczas realizacji inwestycji wystąpiły niezależne od wykonawcy okoliczności uniemożliwiające (zakładaną na etapie składania oferty) budowę wiaduktu tzw. „metodą połówkową”, która zapewniałaby ciągłość przejazdów kolejowych po jednym torze. W związku z koniecznością zapewnienia przejezdności na obu torach ujawnioną po zawarciu umowy, konieczna była zmiana technologii na taką, która umożliwiła wybudowanie nowego wiaduktu obok, a następnie przeprowadzenie w ciągu zaledwie 68 godzin skomplikowanej operacji rozbiórki starego i nasunięcia w jego miejsce nowego wiaduktu. To z kolei wymagało zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę znacznego zakresu prac dodatkowych i zamiennych, nieujętych w ofercie składanej w postępowaniu przetargowym. Zamawiający odmówił dodatkowej zapłaty za nie, powołując się przede wszystkim na formułę „projektuj i buduj” oraz ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Spółka Mosty Łódź, przy udziale kancelarii JDP, podejmowała działania w celu doprowadzenia do zawarcia ugody, jednak wobec braku takiej woli ze strony zamawiającego zmuszona była dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej. Wyrok jest prawomocny. Wypada dodać, iż brak woli ugody na etapie przedsądowym spowodował, iż po wydaniu prawomocnego wyroku zamawiający zapłacił dodatkowo prawie 8 mln zł odsetek ze środków publicznych.

Mosty Łódź S.A. reprezentowali mec. Andrzej Sokołowski (partner), prof. Przemysław Drapała (partner kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury) wraz z adwokatem Jakubem Majewskim (partner) i adwokatem Jaśminą Łyczewską (associate).

Media:

Rynek Prawniczy: Sukces JDP w wyroku dotyczącym realizacji Trasy Górnej w Łodzi

Rynek Infrastruktury: Zapłata za roboty dodatkowe w umowie ryczałtowej – ważny wyrok

CEE Legal Matters: JDP Wins for Mosty Lodz in Appellate Court Regarding Damages for Bridge Replacement

Puls Biznesu: Mosty Łódź wygrały sądową przeprawę