Przedsiębiorca korzystający ze wsparcia JDP uzyskał prawomocne zabezpieczenie w sprawie dotyczącej czynów nieuczciwej konkurencji popełnianych przez byłego członka zarządu.

Klient JDP, będący członkiem międzynarodowej grupy świadczącej specjalistyczne usługi, dokonał przejęcia innej polskiej spółki prężnie działającej w tym samym sektorze. Jeden z odchodzących członków zarządu przejmowanej spółki nawiązał współpracę z innym podmiotem, który rozpoczął działalność konkurencyjną.

Były członek zarządu ujawnił swojemu nowemu partnerowi biznesowemu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, takie jak warunki umowne z jednym z kontrahentów przejmowanej spółki oraz informacje związane z umowami personelu spółki. Na skutek powyższego, kontrahent klienta JDP wypowiedział łączące go z nim umowy, a pracownicy zaczęli przechodzić do konkurencyjnej firmy.

Reprezentując klienta w kryzysowej sytuacji spowodowanej działaniami byłego członka zarządu, zespół JDP wystąpił do sądu o wydanie zabezpieczenia na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarówno wobec byłego członka zarządu, jak i wobec podmiotu nieuczciwie przejmującego od naszego klienta kontrakty i pracowników.

Sąd przychylił się do argumentów prawników JDP i wydał szeroko ujęte zabezpieczenie, w którym na czas trwania procesu zakazał m.in.: nakłaniania pracowników lub współpracowników lub klientów do rozwiązania umów z poszkodowanym przedsiębiorcą, ujawniania i wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa klienta JDP w określonej postaci oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy.

Obowiązane podmioty wniosły zażalenia na ww. zabezpieczenie, jednak sąd drugiej instancji nie podzielił ich zasadności, co spowodowało uprawomocnienie zabezpieczenia.

Sprawę prowadził Zespół Sporów Korporacyjnych: dr Marcin Chomiuk (Partner, Prawo Spółek), Adrian Andrychowski (Counsel, Spory Korporacyjne i Post-M&A), dr hab. Bogusław Lackoroński (Of Counsel, Postępowania Sądowe i Arbitrażowe), Arkadiusz Górski (Senior Associate, White Collar Crimes), Tomasz Krawczyk (Junior Associate, Spory Korporacyjne i Post-M&A) i Klaudia Olejniczak (Junior Associate, Spory Korporacyjne i Post-M&A).