Pod koniec lipca 2020 r. kancelaria JDP reprezentowała szwajcarską grupę kapitałową będącą europejskim liderem w świadczeniu usług Fourth Party Logistics (tj. usług polegających na zarządzaniu procesami realizacji dostaw za pomocą przetwarzania informacji) w transakcji obejmującej utworzenie transgranicznego przedsięwzięcia joint-venture pomiędzy podmiotami ze Szwajcarii, Polski i Niemiec. Przedmiotem transakcji było nabycie przez podmiot szwajcarski od podmiotu polskiego innowacyjnego oprogramowania Hi-Tech przeznaczonego do świadczenia usług i rozwiązań związanych z planowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw oraz zapewnienie efektywnego zarządzania spółką joint-venture przez podmiot niemiecki.

Transakcja obejmowała m.in.: (i) przeniesienie przedsiębiorstwa polskiej spółki na nowoutworzoną spółkę joint-venture, w szczególności praw IP odnoszących się do oprogramowania IT, (ii) ustanowienie szeregu wzajemnych zabezpieczeń finansowych na rzecz stron transakcji, w tym zastawów, zastawów rejestrowych i hipotek oraz (iii) opracowanie i wdrożenie kompleksowej struktury corporate governance w nowoutworzonej spółce joint-venture.

Doradztwo prawne poprzedzające zawarcie umowy inwestycyjnej oraz przenoszącej przedsiębiorstwo obejmowało elementy prawa polskiego, prawa szwajcarskiego oraz prawa niemieckiego. JDP świadczyło kompleksowe usługi prawne i podatkowe na rzecz szwajcarskiego klienta w angielskim oraz niemieckim.

W skład zespołu transakcyjnego JDP prowadzonego przez Marcina Chomiuka wchodzili: Marcin Lewiński i Magdalena Bartnik, wspierany w zakresie IT/IP przez Krzysztofa Bąka, kompleksowo wspierani od strony podatkowej przez Magdalenę Zasiewską. Druga strona transakcji reprezentowana była przez Grant Thornton w Poznaniu.