Postępowania sądowe i arbitrażowe
KONTAKT
PROF. NADZW. DR HAB.
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Radca prawny Partner Zarządzający
ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
Radca prawny Partner

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

Zespół reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi (KIG, Lewiatan, ICC, VIAC, DIS, UNCITRAL). Klienci szczególnie doceniają wieloletnie doświadczenie i skuteczność naszego zespołu w prowadzeniu złożonych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. W tym obszarze powadziliśmy kilkanaście precedensowych postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa sądowego. Prof. Przemysław Drapała łączy wieloletnie doświadczenie i umiejętności pełnomocnika procesowego z doświadczeniami wynikającymi z pełnienia funkcji arbitra.

Kancelaria z powodzeniem reprezentowała ponadto wiodące spółki z branży automotive, nieruchomości, dostawców złożonej technologii a także instytucje finansowe w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z ich działalnością. Sukcesy odnotowujemy także prowadząc spory dotyczące fuzji i przejęć, umów handlowych, skutków ogłoszenia upadłości, a także postępowania o uchylenie wyroków sądów polubownych.

Współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami (w szczególności z państw niemieckojęzycznych), reprezentując polskich przedsiębiorców oraz wspierając przedsiębiorców zagranicznych w postępowaniach prowadzonych z Polsce lub pozostających w związku z prawem polskim.

Broszura JDP – doradztwo kontraktowe i prowadzenie sporów

WYBRANE POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu o wynagrodzenie i naprawienie szkody w związku z budową Stadionu Narodowego w Warszawie (wartość przedmiotu sporu ponad 139 mln PLN, nazwy stron komunikowane w środkach masowego przekazu);
 • Zastępstwo procesowe jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym odstąpienia przez zamawiającego od umowy o budowę stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu przeciwko inwestorowi o zapłatę kar umownych w związku z modernizacją odcinka linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie, łącznica lotniska Okęcie (wartość przedmiotu sporu ponad 72 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska (wartość przedmiotu sporu ponad 65 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (wartość przedmiotu sporu ponad 62 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy rewitalizacji i modernizacji odcinka linii kolejowej w postępowaniu przeciwko inwestorowi o wynagrodzenie i odszkodowanie (wartość przedmiotu sporu ponad 54 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe spółki z branży produkcyjnej w postępowaniu przeciwko byłym członkom zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (wartość przedmiotu sporu ponad 40 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi w związku z budową tzw. Trasy Górnej w Łodzi (wartość przedmiotu sporu około 23 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe inwestora z branży automotive w postępowaniu sądowym przeciwko generalnemu wykonawcy modernizacji i rozbudowy zakładu przemysłowego o kary umowne i naprawienie szkody (wartość przedmiotu sporu ponad 20 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi publicznemu o dodatkowe wynagrodzenia w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S-8 (wartość przedmiotu sporu około 15 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe inwestora prywatnego w postępowaniu sądowym przeciwko generalnemu wykonawcy inwestycji kubaturowej o naprawienie szkody (wartość przedmiotu około 11 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy (spółka z branży budownictwa kolejowego) w sporze o zapłatę wynagrodzenia potrąconego z karą umowną za opóźnienie związane ze zwiększeniem zakresu robót oraz nieprawidłowym przygotowaniem inwestycji (wartość przedmiotu sporu około 10 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego bloku energetycznego w sporach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na tle odpowiedzialności solidarnej z art. 647 (1) k.c. (wartości przedmiotu sporu do 9 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe inwestora (właściciela jednej z wiodących sieci marketów ogólnospożywczych) w sporach z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami w związku z budową kolejnych marketów (wartości przedmiotu sporu do 10 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi publicznemu o naprawienie szkody w związku z budową odcinka drogi ekspresowej S-5 (wartość przedmiotu sporu około 9 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi publicznemu o należne wynagrodzenie w związku z budową odcinka drogi ekspresowej (wartość przedmiotu sporu około 11 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko Miastu Płock w związku z budową mostu przez Wisłę (wartość przedmiotu sporu około 8 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe jednego z wiodących producentów materiałów budowlanych w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności za rzekome wady produktu (wartość przedmiotu sporu ponad 8 mln PLN).

WYBRANE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE (KRAJOWE I ZAGRANICZNE)

 • Zastępstwo procesowe wiodącego producenta pojazdów szynowych w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń wynikających z umowy dostawy pojazdów (wartość przedmiotu sporu ponad 104 mln PLN);
 • Reprezentacja generalnego wykonawcy w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy ICC przeciwko inwestorowi w związku z budową odcinka drogi krajowej (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN). Doprowadzenie do oddalenia przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy skargi o uchylenie wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC;
 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy ICC przeciwko inwestorowi w związku z realizacją inwestycji liniowej (wartość przedmiotu sporu ponad 22 mln PLN). Zakończona sukcesem reprezentacja w postępowaniu przed sądami powszechnymi (SO i SA) o uchylenie wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC;
 • Zastępstwo procesowe polskiej firmy inżyniersko-projektowej w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy ICC przeciwko kontrahentowi indyjskiemu w związku z umową realizowaną w Afryce;
 • Zastępstwo procesowe (wspólnie z kancelarią zagraniczną) spółki będącej właścicielem sieci marketów w postępowaniu arbitrażowym przed DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) w sporze dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień (reps and warranties) złożonych w umowie asset deal (wartość przedmiotu sporu ponad 32 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe producenta pojazdów szynowych w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń z tytułu kar umownych za dostawę pojazdów (wartość przedmiotu sporu 26 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe polskiego lidera konsorcjum w postępowaniu przez Sądem Arbitrażowym przy Lewiatanie przeciwko członkowi konsorcjum w związku z budową odcinka drogi ekspresowej (wartość przedmiotu sporu ok. 30 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w postępowaniu arbitrażowym przed KIG o zapłatę wynagrodzenia potrąconego z karą umowną za opóźnienie w trakcie realizacji inwestycji kubaturowej (wartość przedmiotu sporu około 10 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe inwestora prywatnego w postępowaniu arbitrażowym przed KIG przeciwko konsorcjum wykonawców w związku budową zakładu przemysłowego (wartość przedmiotu sporu ponad 14 mln PLN);
 • Zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w postępowaniu arbitrażowym przed KIG przeciwko inwestorowi prywatnemu w związku z budową kompleksu apartamentowców.

WYBRANE POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu dotyczącym stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 miliony PLN);
 • Przygotowanie dwóch skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym spółki będącej nabywcą przedsiębiorstwa w postępowaniach dotyczących jej odpowiedzialności solidarnej za długi przedsiębiorstwa (art. 55 4 k.c.) w związku z upadłością zbywcy (wartość przedmiotu sporu ponad 26 mln PLN);
 • Reprezentacja jednej z wiodących spółek z branży budowlanej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym uchylenia wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN);
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora w postępowaniu dotyczącym roszczeń podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia opartego na odpowiedzialności solidarnej (wartość przedmiotu sporu ponad 11 mln PLN);
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym strony w postępowaniu dotyczącym nieważności umowy inwestycyjnej (wartość przedmiotu sporu ponad 12 mln PLN);
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora publicznego w postępowaniu przeciwko generalnemu wykonawcy dotyczącym odstąpienia od umowy i ważności klauzul w umowie FIDIC;
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym podmiotu uprawnionego do nabycia nieruchomości w postępowaniu dotyczącym wykonania prawa pierwokupu;
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednej ze stron w postępowaniu kasacyjnym dotyczącym wykładni i wykonania umowy o współpracy (joint-venture);
 • Reprezentacja przed Sądem Najwyższym generalnego wykonawcy w postępowaniu z powództwa podwykonawcy dotyczącym realizacji inwestycji kubaturowej;
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy