Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach krajowych i transgranicznych, prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, claim management. Wspiera zespół procesowy w licznych postępowaniach o podwyższenie i zapłatę podwyższonego wynagrodzenia, z uwagi na nieprzewidywalne zmiany realiów wykonywania umów, w tym wzrosty kosztów środków produkcji, na podstawie klauzul rebus sic stantibus. Posiada doświadczenie w obsłudze sporów dotyczących: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne, skorzystania lub obrony przed skorzystaniem z gwarancji, odstąpienia lub obrony przed odstąpieniem od umowy, rozliczenia kontraktu pomiędzy konsorcjantami. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym z zakresu prawa zamówień publicznych i nieruchomości.


Kariera zawodowa

  • od 2018 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2018 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
  • 2017–2018 Kancelaria Kocur i Wspólnicy

Pro bono

  • 2016–2018 Studencka Poradnia Prawna, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Edukacja

  • 2019–2022 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2013–2018 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

  • polski
  • angielski
  • niemiecki