Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna

Monografia stanowi kompleksową analizę instytucji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w ujęciu KC. Obejmuje rozważania dotyczące przesłanek, struktury podmiotowej, powstania, treści oraz wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, odpowiedzialności stron tego stosunku prawnego, problematyki zbiegu roszczeń z tytułu negotiorum gestio z innymi roszczeniami, jak również nieuregulowanej w KC konstrukcji tzw. niewłaściwego prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. W monografii obok typowych metod badań cywilistycznych wykorzystano metodę prawnoporównawczą oraz analizę orzecznictwa SN.

SZCZEGÓŁY

Autor: Prof. Przemysław Drapała

Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Monografie Prawnicze
Rok wydania: 2009