Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Dr Jacek Kudła, LL.M. - Radca prawny | Senior Associate - Kancelaria JDP

Dr Jacek Kudła, LL.M.

Radca prawny | Senior Associate

Specjalizacje

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Infrastruktura i budownictwo

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w złożonych sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach mediacyjnych i negocjacjach ugodowych. Reprezentował zarówno podmioty prywatne jak i państwowe w sporach dotyczących m.in. projektów infrastrukturalnych, nieruchomości, odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej. Autor publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego.


Wybrane projekty

 • reprezentacja jednego z największych w Polsce deweloperów przestrzeni biurowych w wielomilionowych sporach z nabywcami nieruchomości dotyczących gwarancji;
 • reprezentacja funduszu inwestycyjnego w skomplikowanych sporach sądowych obejmujących kilkanaście i więcej równoległych postępowań (spór o wartości 50 mln euro);
 • reprezentacja generalnych wykonawców (w tym międzynarodowych koncernów oraz polskich spółek budowlanych) w procesach sądowych przeciwko GDDKiA oraz PKP PLK dotyczących rozliczenia kontraktów na odcinki drogowe oraz linie kolejowe, a także zapłaty kar umownych (część sporów o wartości ponad 50 mln zł);
 • reprezentowanie podmiotów publicznych w licznych postępowaniach m.in.: o odmowę uznania wyroku sądu zagranicznego, o zwolnienie zajętego towaru znacznej wartości od egzekucji administracyjnej, o zwrot kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia publicznego, dotyczących odpowiedzialności deliktowej za działania władzy publicznej;
 • reprezentowanie globalnej sieci hotelowej w sporach z dostawcami usług, wykonawcami zamówień;
 • reprezentowanie dużych podmiotów krajowych (dostawca zabawek dla dzieci; największa hurtownia kosmetyczna) w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Kariera zawodowa

 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020–2023 Dentons
 • 2016–2020 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2012–2014 Kancelaria Nowicki&Ziemczyk
 • 2009–2010 Kancelaria Szlenbaum&Kiełczewski
 • 2007–2008 Trybunał Konstytucyjny, praktyki

Działalność naukowa

 • 2018 doktor nauk prawnych, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Weitza dot. jurysdykcji krajowej w sprawach ubezpieczeniowych, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW i nagrodzona I miejscem w Konkursie Rzecznika Finansowego (2019 r.)
 • 2011–2017 doktorant/wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Autor publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego oraz komentarzy do wybranych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego pod red. P. Rylskiego (Legalis)

Edukacja

 • 2019 –wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • 2013–2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2011–2018 stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obroniony z wyróżnieniem dnia 8.10.2018, stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa
 • 2011–2013 Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn, Wydział Prawa (LL.M.) dyplom z wyróżnieniem
 • 2009–2010 Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • 2006–2011 magisterskie studia w zakresie nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem

Wyróżnienia

 • 2019 I miejsce w kategorii prac doktorskich w Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym
 • 2018 wyróżnienie nadane uchwałą Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW za rozprawę doktorską
 • 2010–2017 stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, stypendium doktoranckich i dla najlepszych doktorantów na WPiA UW, Thomas-Berberich Stiftung
 • 2011–2012 stypendium Stiftung für die Deutsche Wissenschaft oraz DAAD

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki