Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym i korporacyjnym oraz prawie umów. Zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, obejmującym przede wszystkim tworzenie i negocjowanie umów handlowych oraz sporządzanie dokumentów zabezpieczeń. Wspiera klientów na etapie wykonywania umów, w tym także w sytuacjach kryzysowych niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez kontrahentów. Uczestniczy w przeprowadzaniu badań due diligence w ramach transakcji fuzji i przejęć.


Wybrane projekty

 • doradztwo na rzecz wierzyciela w transgranicznej restrukturyzacji zadłużenia o łącznej kwocie przekraczającej 40 mln złotych;
 • kompleksowe wsparcie klienta – jednej z wiodących modowych platform e-commerce w Europie – w zawarciu czterech umów leasingu zwrotnego, których przedmiotem były zaawansowane systemy składowania oraz sortowania;
 • doradztwo na rzecz wykonawcy przy negocjowaniu oraz zawarciu umów dotyczących wdrożenia zrobotyzowanych linii technologicznych.

Kariera zawodowa

 • od 2022 JDP Drapała & Partners
 • 2022 DLA Piper Giziński Kycia sp.k.
 • 2020-2021 Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 • 2019-2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Kancelaria Komornicza nr VIII

Edukacja

 • od 2024 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2018-2023 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończone z wyróżnieniem

Języki

 • polski
 • angielski