Prawo zamówień publicznych
KONTAKT
WOJCIECH MERKWA
Radca prawny Counsel

Prawo zamówień publicznych

Świadczymy doradztwo prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zwykłych i sektorowych), w szczególności w sektorze infrastrukturalnym, energetycznym i usługowym. Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Skargi wnoszone przez nas do sądów powszechnych przeciwko wyrokom Krajowej Izby Odwoławczej w kilku przypadkach doprowadziły do wydania precedensowych orzeczeń.

Świadczymy doradztwo w zakresie:

  • Weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych;
  • Przygotowania oferty lub wniosku pod względem spełniania wymogów postawionych przez zamawiającego, ustalenia zakresu niezbędnych dokumentów i oświadczeń w celu przedłożenia w postępowaniu oraz weryfikację ich poprawności;
  • Sporządzania i składania pytań w celu wyjaśnień postanowień SIWZ;
  • Udziału w negocjacjach oraz innych spotkaniach przewidzianych przepisami prawa na etapie prowadzenia postępowania o udzie­lenie zamówienia publicznego;
  • Oceny szans powodzenia w razie skorzystania ze środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga);
  • Przygotowania odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej lub skargi do sądu powszechnego, a także innych pism procesowych niezbędnych na etapie korzystania ze środków ochrony prawnej;
  • Analizy odwołań złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez innych wykonawców;
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy