Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w skomplikowanych i wielowątkowych postępowaniach dotyczących realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, m.in. dróg szybkiego ruchu, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC (roszczenia o zapłatę: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie w realizacji robót oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne). Doradza wykonawcom i podwykonawcom, a także inwestorom prywatnym w toku realizacji inwestycji budowlanych.


Wybrane projekty

 • zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy jednego z odcinków drogi S-8 w procesie przeciwko inwestorowi dotyczącym m.in. rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, kosztów związanych z przedłużeniem realizacji inwestycji oraz dodatkowych kosztów spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych oraz naliczonych przez inwestora kar umownych;
 • zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy jednego z odcinków obwodnicy Czarnkowa (droga nr 178) w procesie przeciwko inwestorowi dotyczącym rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz naliczonych przez inwestora kar umownych;
 • zastępstwo procesowe inwestora prywatnego w sporze z wykonawcą na tle realizacji umowy na dostawę i instalację kluczowych elementów systemu transportu surowca w zakładzie produkcyjnym klienta (cukrownia);
 • zastępstwo procesowe pozwanego producenta wyrobów szklanych w sprawie dotyczącej wypadku, który miał miejsce podczas remontu zakładu produkcyjnego klienta (huta szkła);
 • zastępstwo procesowe pozwanego banku z siedzibą we Francji w sporze ze Skarbem Państwa dotyczącym gwarancji bankowej.

Kariera zawodowa

 • Od 2024 JDP Drapała & Partners
 • 2018-2023 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • 2016-2017 SMM Legal Maciak Mataczyński Czech

Edukacja

 • 2019–2021 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, aplikacja radcowska
 • 2013–2018 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
 • 2014–2015 Southampton Solent University, Law (Erasmus)

Języki

 • polski
 • angielski