Restrukturyzacje i prawo upadłościowe
KONTAKT
PROF. NADZW. DR HAB.
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Radca prawny Partner Zarządzający

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno dla wierzycieli, jak i dla spółek zagrożonych niewypłacalnością. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w – wiążących się z niewypłacalnością – postępowaniach sądowych, dotyczących wyprowadzania majątku przez dłużników (skargi pauliańskie itd.). Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w reprezentowaniu wierzycieli handlowych i finansowych w postępowaniach upadłościowych, a w szczególności w zakresie dochodzenia wierzytelności z kredytów konsorcjalnych, realizacji zabezpieczeń rzeczowych (zastawy rejestrowe, przewłaszczenia na zabezpieczenie, hipoteki itp.), sporów dotyczących bezskuteczności czynności prawnej upadłego, a także reprezentacji wierzycieli i dłużników w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości etc. Niezależnie od powyższego, doradzamy naszym klientom również w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z potencjalną upadłością lub wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego ich kontrahentów odpowiednio kształtując struktury danej transakcji. Nasi prawnicy doradzają również przy transakcjach dotyczących nabywania distressed assets.

W szczególności:

  • Oferujemy kompleksowe doradztwo związane z dochodzeniem roszczeń od niewypłacalnych dłużników, zarówno w ramach postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, jak i poza nimi, w postępowaniach cywilnych lub karnych;
  • Reprezentujemy naszych Mocodawców w toku postępowań upadłościowych, zarówno na etapie zgłaszania wierzytelności, w tym w toku postępowań spornych związanych z dokonanymi zgłoszeniami, jak i na etapie sporządzania i skarżenia planów podziału sum uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego;
  • Oferujemy doradztwo transakcyjne w zakresie nabywania distressed assets, zarówno w toku postępowań upadłościowych, w ramach bezpośrednich negocjacji z syndykiem, jak i przy nabywaniu mienia od podmiotów zagrożonych upadłością.
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy